Sinds 1 november 2018 is het systeem van administratieve boetes een feit. Het is onmogelijk om de 14 pagina’s van de wet die daartoe aanleiding gaf, samen te vatten of zelfs maar alle mogelijke gevallen te noemen. We hebben er daarom voor gekozen om je het verloop van een veelvoorkomend probleem voor te stellen: een reiziger zonder geldig vervoerbewijs.

Bij een controle zal de treinbegeleider de reiziger zonder geldig vervoerbewijs vragen om een ticket aan boordtarief te kopen. Is dit niet mogelijk of weigert de passagier dit, dan overhandigt de treinbegeleider hem een verzoek tot regularisatie. In alle gevallen ontvangt de passagier een blauwe kaart. De inhoud van dit kaartje kan worden geraadpleegd via de website van de NMBS of de loketten.

Koopt de passagier een ticket aan boordtarief, dan zal er geen verder gevolg aan de zaak worden gegeven. Ontving de reiziger echter een verzoek tot regularisatie, dan heeft hij 14 dagen de tijd om te reageren. Vergat men het abonnement, dan moet dit aan het loket getoond worden. Belangrijk is dat de loketbediende hiervan een bewijs bezorgt. In alle andere gevallen kunnen reizigers ofwel de feiten betwisten via het onlineformulier ofwel de regularisatie van 75 euro betalen.

Reageert de reiziger niet, dan wordt het verzoek om regularisatie een vaststelling van onregelmatigheid. Op dat moment stuurt de NMBS-Klantendienst een brief die de reiziger in gebreke stelt en opnieuw uitnodigt om de 75 euro te betalen of de feiten te betwisten. De procedure bevindt zich nog in de minnelijke fase: de Klantendienst kan besluiten het dossier zonder verdere stappen af te sluiten of het gevorderde bedrag te verminderen.

Na 30 dagen zonder reactie of betaling wordt het dossier overgemaakt aan het Bureau voor Administratieve Boetes binnen de NMBS, waarmee de minnelijke fase wordt afgesloten. Het Bureau voor Administratieve Boetes stuurt de reiziger eerst een aangetekende brief met een definitief verzoek tot betaling van 75 euro. De reiziger kan ook nu binnen de 30 dagen een verweerschrift indienen. Ontvangt het Bureau geen reactie of betaling, of wanneer de aangevoerde argumenten niet aanvaard worden, zal de administratieve geldboete via een nieuwe aangetekende brief worden bevestigd. Het te betalen bedrag is nu 250 euro (175 euro als de overtreder tussen de 14 en 18 jaar is, 500 euro bij een tweede en volgende overtreding binnen het jaar). Het blijft mogelijk om binnen de 30 dagen een definitief beroep in te stellen bij de bevoegde politierechter (voor volwassenen) of bevoegde jeugdrechter (voor minderjarigen). Zodra de beroepstermijn is verstreken, wordt de beschikking waarbij de administratieve geldboete is opgelegd, uitvoerbaar. Dit betekent dat het dezelfde kracht heeft als een rechterlijke beslissing. Met andere woorden: het kan worden overgedragen aan een deurwaarder voor tenuitvoerlegging. En een deurwaarder betekent extra kosten, zo ver wil je niet gaan!

Ons advies:

- Reageer snel: deadlines worden strikt nageleefd;

- De zaken zullen zich niet vanzelf oplossen: betwist de feiten als je denkt geldige argumenten te hebben, maar respecteer altijd de procedures;

- Als je het gevraagde bedrag niet in één keer kan betalen, kan je steeds een betalingsregeling aanvragen;

- De materie is complex en er zijn veel valkuilen. Als je niet zeker weet hoe je moet handelen of als je vragen hebt over je rechten, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze dienst.

share